الاکلنگ وزن دار

وزن الاکلنگ رو حفظ کن!

Cut The Rope

طناب را ببر !

روبیک

معکب روبیک در دستان شماست!

gartic.io

نقاشی بکش, حدس بزن, برنده شو!